OVERZICHT VAN (VOORGESTELDE) WETSWIJZIGINGEN

Nieuwe wetten

Hierbij een overzicht van (voorgestelde) wetswijzigingen en de rol van de OR hierbij

Klokkenluiderswet

Ingangsdatum:  1 juli 2016.

Inhoud: Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Een misstand kan gaan over de overtreding van een wettelijk voorschrift, gevaar voor de volksgezondheid, gevaar voor de veiligheid van personen, gevaar voor aantasting van het milieu, gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf.

Voor wie:  De klokkenluiderswet geldt voor werkgevers en werknemers. Een werknemer is iemand die nu arbeid verricht of in het verleden heeft verricht. Ook zzp-ers, vrijwilligers, stagiaires, en flexwerkers (pay-roll, uitzendkrachten, gedetacheerden, tijdelijke contracten) vallen hieronder.
Alle organisaties met meer dan 50 werknemers moeten een klokkenluidersregeling hebben.

Rol van de OR/centrale ondernemingsraad: De OR (of de centrale ondernemingsraad) heeft instemmingsrecht.

Bron: https://huisvoorklokkenluiders.nl

Arbeidsomstandighedenwet

Ingangsdatum: 1 juli 2017

Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven.

Inhoud:

• Betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een ‘open spreekuur’,
• bedrijfsarts moet iedere arbeidsplaats kunnen bezoeken om goede gezondheidszorg te kunnen bieden
• er moet een “adequate procedure” komen voor het afwikkelen van klachten over de behandeling door de bedrijfsarts.
• Recht van werknemer op second opinion van andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt. Zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten moeten hiertoe contracten gaan afsluiten met andere arbodienstverleners.
• Afspraken over de arbodienstverlening vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, het basiscontract arbodienstverlening. Daarin moet staan: 1) dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek, 2) op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren, 3) hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en or zijn geregeld, 4) hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion, 5) hoe de klachtenprocedures werken en 6) hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
• Handhaving en toezicht: uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De I-SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.

Rol van de ondernemingsraad/centrale ondernemingsraad:

– De bedrijfsarts krijgt wettelijk ruimte om met de ondernemingsraad te overleggen.
– De OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens plek in de organisatie. De plek in de organisatie moet hem voldoende onafhankelijkheid en vrijheid geven om zijn taak goed uit te kunnen voeren.
– Voor risico’s en afspraken over aansprakelijkheden moeten medezeggenschapsorganen en werkgevers zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in de overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen.

Bronnen: https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2016/01/21/wetsvoorstel-tot-wijziging-arbowet-naar-de-tweede-kamer
https://www.rendement.nl/nieuws/id15750-wijzigingen-van-de-arbowet-voor-de-or.html

OR en topbeloningen

Ingangsdatum: 1 juli 2016

Inhoud: In het wetsvoorstel staat dat de bestuurder verplicht is jaarlijks met de OR in gesprek te gaan over de beloning van topbestuurders en inzicht te krijgen in de beloning van groepen werknemers. In dit gesprek moeten zij de beloningsverhoudingen binnen de organisatie bespreken. De verplichting geldt voor organisaties met meer dan 100 werknemers. Het gaat om een overlegplicht en niet om een overlegrecht.

Asscher wil met zijn voorstel vooral bijdragen aan het voorkomen van een praktijk van onevenredige beloningsverschillen, omdat die de arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen volgens hem kunnen schaden. De OR had al het recht op de informatie (WOR art. 31d) maar dat leidt in weinig gevallen tot een werkelijk gesprek van bestuurder met de ondernemingsraad.

Rol ondernemingsraad/centrale ondernemingsraad
De bestuurder krijgt de verplichting om één keer per jaar met de OR/COR te overleggen over de beloning van de topbestuurders en de beloningsverhoudingen.

Bronnen:
https://www. Rendement.nl.
http://nieuwsbriefmedezeggenschap.nl/nieuwsoverzicht/medezeggenschap/3369-or-krijgt-meer-rechten-rond-top-beloningen.html
http://www.salarisnet.nl/Home/Algemeen/2016/6/OR-en-bestuurder-verplicht-praten-over-beloning-2821728W/

Pensioen

Ingangsdatum: 1 oktober 2016.

Deze wijziging hoeft gevolgen voor de medezeggenschap te hebben indien het pensioen via de cao is geregeld.

Inhoud:

Tot 1 oktober 2016 bij wijziging van een regeling die door een pensioenfonds wordt uitgevoerd geen instemmingsrecht, maar bij wijziging van een regeling die door een verzekeraar of PPI wordt uitgevoerd, wél. Met de aanpassing komt die differentiatie te vervallen.
Om het arbeidsvoorwaardelijk aspect centraal te stellen, is de formulering ‘een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering’ gewijzigd in: ‘regelingen op grond van een pensioenovereenkomst’. Onder deze regelingen worden bepalingen in uitvoeringsovereenkomst of reglement verstaan die van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarde pensioen, oftewel de pensioenovereenkomst. Het gaat in ieder geval om:
– de wijze van premievaststelling
– voorwaarden en maatstaven voor toeslagverlening

Ook is aan de instemmingsplichtige besluiten toegevoegd de keuze van een ondernemer om de pensioenregeling bij een bepaalde (binnen- of buitenlandse) pensioenuitvoerder onder te brengen.

Rol van de OR/centrale ondernemingsraad: De instemming van de OR is niet vereist als de pensioenregeling wordt bepaald door cao-partijen, zoals bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en bij veel ondernemings-pensioenfondsen.

Bronnen:
https://www.tkppensioen.nl/informatiecentrum/medezeggenschap-ondernemingsraad
http://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/pensioen/ondernemingsraad-pensioenen