High,School,Kids,Raise,Hands,,Teacher,Sitting,At,Their,Desk

Vacature interim freelance ambtelijk secretaris GMR LMC-VO voortgezet onderwijs in Rotterdam / 16 uur per week – Gesloten

Er wordt een tijdelijke ambtelijk secretaris gezocht voor de rest van het kalenderjaar 2023. In 2024 gaat LMC-VO fuseren. Mocht de toevoeging van een ambtelijk secretaris aan de GMR een goede ondersteuning blijken voor de GMR van zowel LMC-VO als KO&R dan zal vanaf 2024 voor de gefuseerde organisatie van LMC-VO en KO&R een gezamenlijke invulling voor een ambtelijk secretaris gezocht worden. Dus vooralsnog is deze vacature tijdelijk tot januari 2024 maar mogelijk langer.

de beoogde ondersteuning is voor 2 dagen per week (16 uur).

Doel van de functie:

Uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en organisatorisch gebied en beleidsmatig gebied,

zodanig dat de GMR, binnen de door de GMR gestelde kaders, optimaal wordt ondersteund. En

procesbegeleider tijdens het fusieproces met K&OR ter bevordering van samenwerking tussen GMR leden en ondersteuning het DB van de GMR.

Functie-inhoud:

 1. Secretarieel

Verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie, hiertoe:

 • Uitwerken van brieven, verslagen en andere in concept aangeleverde stukken
 • In ontwerp opstellen en redigeren van afgesproken correspondentie

Zorgen voor correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van GMR vergaderingen, hiertoe:

 • DB van de GMR ondersteunen bij het opstellen van de concept-agenda in overleg met CvB LMC-VO;
 • Notuleren van de vergaderingen en verzorgen van de verslaglegging op een manier waardoor tijdige terugkoppeling kan plaatsvinden naar de achterban van de GMR zijnde o.a. de lokale MR-en;
 • Bewaken van het nakomen van gemaakte afspraken, actiepunten en besluiten.

Verrichten van diverse overige secretariële taken, waaronder:

 • Aanleveren van teksten en informatie voor de website van LMC-VO inzake de GMR en borgen dat de informatie tijdig wordt geplaatst ten behoeve van de communicatie met de achterban van de GMR;
 • Ondersteuning van het DB GMR (en de rest van de GMR) in basis- en belangrijkste werkzaamheden om de GMR in continuïteit goed te laten functioneren;
 • De vergaderstukken onderverdelen in de door de GMR opgestelde kernaandachtsgebieden en aansporen om tot korte aandachtspunten te komen, die gedeeld kunnen worden met de andere GMR leden;
 • Het beheren/toegankelijk houden van het archief van de GMR en verzamelen en verstrekken van documentatie en informatie.
 • Organisatorisch

Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden en mede verzorgen van een

adequate communicatie, gericht op de organisatie van vergaderingen en informatieverwerving en –

verstrekking, waaronder:

 • Organiseren en plannen van overlegvergaderingen buiten de reguliere GMR-vergaderingen (de vergaderingen CvB/DB GMR worden door het Stafbureau georganiseerd); zorg voor faciliteiten, hulpmiddelen en uitnodigingen (veelal kan dit op een school of digitaal plaatsvinden).
 • Ondersteuning van de secretaris bij de jaarlijkse organisatie van een medezeggenschapstraining Ondersteunen van vorming en scholing van leden van de GMR door o.a. jaarlijks organisatie van een MR-training.
 • Ondersteunen van de GMR bij de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen.
 • Verzorgen van de introductie van nieuwe leden (inwerken, informatieoverdracht betreffende lopende zaken).
 • Optreden als contactpersoon tussen GMR en achterban en mede zorgen voor de logistiek tussen GMR en achterban en informeren en rapporteren ter zake.
 • Versterken van de contacten tussen de GMR en achterban. Denk aan PR-werkzaamheden en communicatie uitingen.
 • A. Beleidsmatig algemeen

Zorgdragen voor de totstandkoming van diverse informatieve en formele documenten, waaronder:

 • Mede opstellen en coördineren van beleidsplan en werkplan van de GMR.
 • Schrijven conceptbrieven;
 • Het ondersteunen van het DB GMR bij het opstellen van advies- en instemmingsadviezen;
 • Het ondersteunen van initiatiefvoorstellen vanuit de GMR;
 • Verzorgen van de evaluatie van het gevoerde beleid en doen van voorstellen tot bijsturing hiervan;
 • Bewaken van de naleving van WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) en het huishoudelijk reglement alsmede afgesproken interne werkwijzen;
 • Signaleren van ontwikkelingen binnen de organisatie en deze vertalen naar het medezeggenschapskader;
 • Verzamelen en distribueren van relevante informatie met betrekking tot de ontwikkeling van de medezeggenschap.

3.B. Beleidsmatig Specifiek

Fusie ondersteuning tot 1-1-24, waarbij de GMR op basis van de FER akkoord heeft gegeven op het voorgenomen besluit van de besturen om te fuseren en in de vervolgfase tot 1-1-24 instemmingsrecht overeengekomen is bij de detailuitwerking.

Eisen gesteld aan de Ambtelijk Secretaris

 • Werk- en denkniveau hbo
 • Kennis van de het onderwijsveld
 • Kennis van de WMS
 • Eventueel een gecertificeerde VASMO-opleiding
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Wat bieden we je?

Een leuke werkplek in een groeiende dynamische organisatie in Rotterdam. En een uurloon van € 70 per uur en een reiskostenvergoeding van € 0,25 per km exclusief 21% BTW.

Interesse?

Helaas kun je niet meer reageren op deze vacature aangezien wij al een goede kandidaat hebben gevonden.

Reageer op een vacature

Ben jij een freelance ambtelijk secretaris en op zoek naar een uitdagende werkplek?

U zoekt een ambtelijk secretaris

Op zoek naar een geschikte ambtelijk secretaris voor uw OR? Wij bieden verschillende oplossingen.